מהמקורות… הומאופתיה בראי היהדות:

מקור הבריאות והחולי הרחק מעבר למישור הפיזי, הרגשי והמוחי – במישור הרוחני שוכן הוא: “לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה’ צבאות”. הכנת הרמדי באופן של מהילות וניעורים מדללת שוב ושוב את החומר, כך שמורידה את אלמנט החומר ומעלה את הרוח. במילים אחרות מחזקת ומעצימה את תדר הריפוי של החומר המקורי.

חוק “הדומה בדומה מרפא”- שמהווה את העיקרון הבסיסי של ההומאופתיה, מחובר לעיקרון הקיים בטבע שבכל דבר קיים ההופכי לו, החולי וריפוי, הקלקול והתיקון.
מספר דוגמאות:
א. פרשת “המים המרים”:
ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים מרה כי מרים הם, על כן קרא שמם מרה. וילנו העם על משה לאמור מה נשתה ויזעק אל ה’ ויורהו ה’ עץ וישלח אל המים וימתקו המים. שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו” (שמות טו, כג- כה).
על טיבו של העץ המוזכר קיים הוויכוח: “ומכל מקום עץ מר היה והמתיק המים המרים, כי בשר ודם, במתוק מרפא מר אבל הקב”ה מרפא את המר במר”.

ב. “במה שמכה הוא מרפא”:
בשמות רבה, פרשה כ”ג, נאמר על הפסוק בקהלת ט,ב: "בשר ודם מכה באיזמל ומרפא ברטיה, אבל הקב”ה בדבר שהוא מכה בו הוא מרפא. בוא נראה דרך צדיקים במה שהם סורחים הם מתקנים, ממי הם למדים? מן הקב”ה שהוא מכה הוא מרפא”
“כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך”. (ירמיה ל’, פסוק יז').

ג. “כבולעו כך פולטו”:
נאמר במסכת פסחים (ל’,ע”ב) על הכשרת כלים לפסח, כפי שהחומר “נכנס” לכלי בליבון, הרתחה ושטיפה, כך יצא ע”י ליבון, הרתחה ושטיפה.

ד. פרשת חקת – “הפרה האדומה”:
“הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום הרביעי יטהר” (במדבר יט, יא- יב) – האיש הטמא ממגע במת נחשב טמא עד שנהפך טהור באפר שריפתה של פרה אדומה.
אותו האדם הטהור שאסף את האפר הזה לשם טיהור הופך בעצמו לטמא: “וכבס האסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב” (במדבר יט, י) – אותו החומר שמביא טוהרה לטמא, בעצמו גם מביא טומאה לטהור.

ה. “נחש הנחושת”:
בפרשת חקת העניש ה’ את העם ע”י ששלח בהם נחשים: “וישלח ה’ בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימת עם רב מישראל” (במדבר כא,ו) ונתן בהם רפואה בהסתכלות בנחושת (המתכת הכי נחשית שיש(“, ויאמר ה’ אל משה עשה לך שרף ושים אתו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי” (במדבר כא, ח).

ו. גניזת ספר התרופות:
המלך חזקיהו גנז את ספר התרופות ועל כך יש שמעלים את שמו ויש המורידים. נטען שעשה זאת – משום שהאנשים נטלו את התרופה ללא שלמדו את השיעור כפי שנדרשו, מבלי שהתגברו וגדלו מעבר לקלקול שהוא זה שזימן/ אפשר לחולי להתבטא.

ציטוטים ממקורות אחרים:
ההומאופתיה מרפאת יותר מקרים מכל שיטת טיפול אחרת והיא ללא ספק בטוחה וחסכונית יותר… והיא המדע הרפואי השלם ביותר”.
מהטמה גנדי. הודו.
הבריאות איננה רק העדר מחלה. הבריאות היא חדווה פנימית שאמורה למלא אותנו כל הימים, מצב של הרגשה טובה וחיובית”.
ד”ר דיפאק צ’ופרה. הודו.